Love og vedtægter 2020

Tilbage til forside

LOVE OG VEDTÆGTER FOR
ALLER Å
SPORTSFISKERFORENING


§1 FORENINGENS FORMÅL OG HJEMSTED

A: Foreningens formål er at sikre åens bestand af ørreder de bedste levevilkår og størst mulig bestandsstørrelse.
B: Foreningens hjemsted er Aller.
C: Foreningen opretholder medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund.

§2 MEDLEMMER

A: Som medlem kan optages enhver uberygtet person, dog skal vedkommende godkendes af bestyrelsen.
B: Bestyrelsen kan nægte optagelse af medlemmer, om hvem det vides, at deres etiske holdning til fiskeriet ikke er i overensstemmelse med foreningens formål, som er at sikre gode fiskebestande.
C: Der skelnes mellem aktive og passive medlemmer. Som aktive medlemmer med fiskeret kan kun optages 100 personer inkl. juniorer. Passivlisten er støtteliste eller venteliste, hvor der kan ventes på frafald i aktivlisten.
D: Af foreningens 100 pladser skal de 20 pladser forbeholdes juniorer op til 18 år. Juniorer med bopæl i Aller, Bjerning, Fjelstrup, Frørup, Hjerndrup, Stepping, Taps, Tyrstrup og Vejstrup sogn har fortrinsret. Af foreningens 80 seniorpladser reserveres 55 pladser til seniorer med bopæl i Aller, Bjerning, Fjelstrup, Frørup, Hjerndrup, Stepping, Taps, Tyrstrup og Vejstrup sogn, og 25 seniorpladser forbeholdes seniorer med bopæl uden for de førnævnte sogne.
E: Familiemedlemskab kan tegnes. Et familiemedlemskab omfatter alle familiemedlemmer, der bor på samme adresse. Kontingentet udgøres af et senior- og et juniorkontingent.

§3 GENERALFORSAMLINGEN

A: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar hvert år. Indvarsling sker skriftligt til hvert medlem med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Valg til bestyrelsen
5. Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
6. Eventuelt
B: Enhver beslutning stadfæstes med almindeligt stemmeflertal.
C: Ved forslag til bestyrelsespladser foretages der lodtrækning ved stemmelighed.
D: I tilfælde af stemmelighed omkring beslutningsforslag bortfalder forslaget.
E: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når halvdelen af medlemmerne indsender skriftlig anmodning herom til bestyrelsen. En sådan generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter anmodningen og indkaldes med 7 dages varsel.
F: I øvrigt er deltagelse i generalforsamlingen obligatorisk for alle aktive medlemmer.§4 BESTYRELSE

A: Foreningens ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse, der består af formand, kasserer, sekretær samt fire menige medlemmer. Alle valg er 2-årige.
B: Der vælges yderligere en revisor samt en revisorsuppleant.

§5 KONTINGENT OG REGNSKAB

A: Kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.
B: Regnskabet føres af kassereren og fremlægges på generalforsamlingen i revideret stand. Revision foretages af foreningens revisor og skal være godkendt af formanden.
C: Bestyrelsen har fuldmagt til om fornødent at forhøje kontingentet.

§6 FORENINGENS OPLØSNING

A: Foreningens opløsning skal besluttes på en generalforsamling, hvor dette punkt fremgår af dagsordenen, og mindst 3/4 af de fremmødte skal stemme for opløsningen. I tilfælde af opløsning bestemmer generalforsamlingen, hvortil foreningens midler skal anvendes.

§7 SÆRLIGE BESTEMMELSER

A: Medlemskort skal medbringes under fiskeri.
B: Alle medlemmer skal indsende fangstrapport efter hver sæson.
C: Et barn på til og med 12 år må fiske på et par prøveture i følge med et seniormedlem med henblik på eventuel optagelse i juniorafdelingen. Det er en forudsætning, at foreningens gældende regler overholdes.
E: Lodsejere har ret til at fiske fra egen bred. Dette gælder også lodsejerens familiemedlemmer, der dog af hensyn til kontrol bør være udstyret med et af foreningen udstedt lodsejerkort.
F: Åen er fredet fra 16. november til og med 30. april oven for Aller Mølle (begge dage inkl.)
G: Åen er fredet fra 16. november til 15. januar neden for Aller Mølle (begge dage inkl.)
H: Bækørreder er totalfredet i HELE vandløbet.
I: Nedfaldsfisk er totalfredede.
J: Mindstemål for havørreder 40 cm.
K: (Bestemmelsen er udgået).
L: Fiskeri med naturlig agn (orm, sild, rejer, rogn m.m.) er ikke tilladt, bortset fra undtagelsen beskrevet i §7M. Kun kunstagn med kroge uden modhager eller med nedklemte modhager må benyttes.
M: Neden for Aller Mølle tillades ålefiskeri med naturlig agn fra solnedgang til solopgang - dog under forudsætning af, at der anvendes langskaftede åle- og skrubbekroge, og at ørreder genudsættes ved fangst.
N: Der skal tages hensyn til dyr, afgrøder og hegn langs med vandløbet.
O: Det er strengt forbudt at efterlade affald ved fiskevandet.
P: Medlemmerne skal følge lodsejerens anvisninger.
Q: Medlemmerne tilskyndes til at deltage aktivt i foreningens vandpleje og øvrige aktiviteter.
R: Overtrædelse af lovene kan medføre eksklusion.
S: Medlemmerne har pligt til at overholde foreningens regler i HELE vandsystemet Taps/Aller Å


Tilbage til forside